Dự Án đã chuyển khai

Máy CO Gear

I. Thông số kỹ thuật

Tải trọng max 300 kg
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
   
   

II. Đặc tính của máy

Bảng thiết kế

Bảng điều khiển

Bảng thiết kế

Bảng điều khiển ABB

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Dự Án đã chuyển khai

Máy mày ngang CNC

I. Thông số kỹ thuật

Tải trọng max 300 kg
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Tải trọng max 300 kg
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm
Hành trình đóng mở 200 mm

II. Đặc tính của máy

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế

Bảng thiết kế