Thiết bị đo, robot công nghiệp

Máy móc, robot và thiết bị đo kiểm tra làm việc trong môi trường đặc biệt.

Thiết kế – gia công – căn chỉnh thiết bị đo kiểm

  • Thiết bị đo kiểm kích thước sản phẩm
  • Thiết bị đo kiểm độ bền sản phẩm
  • Thiết bị calip lại thiết bị đo